Osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Vaskivasu ja kotipaikka Vaskivesi, Virrat.

2 § Osuuskunnan toiminnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunta on lähipalveluosuuskunta, joka pyrkii edistämään ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää toimintaa, yhteisöllisyyttä ja paikallistaloutta.

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä hyvinvoinnin, ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa seuraavaa liiketoimintaa: maataloustuotteiden tuottaminen ja jalostaminen, käsi- ja taideteollisuustuotteiden tuottaminen, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sisältäen luontais- ja vaihtoehtohoidot, maisemanhoitoon ja viherrakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja toteutuspalvelut, ravintola-, suurtalous-, pito- ym. ravitsemusalan palvelut sekä kioski- ja majoituspalvelut, elintarviketeollisuusalaan liittyvät tuotteet ja palvelut, uudis- ja korjausrakennus-, isännöinti-, siivous-, kiinteistönhuolto- ja muut rakennusalan palvelut, matkailualan palvelut, sisustuspalvelut ja tekstiilisuunnittelu, kalastus ja metsästystoiminta. Kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä koulutus-, opetus-, konsultointi- ja valmennustoiminta. Kaikkien edellä mainittujen alojen hankinta-, osto- ja myyntitehtävät. Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

Osuuskunta voi harjoittaa kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa.

Osuuskunta voi ostaa ja omistaa irtaimistoa, kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

Osuuskunnan palveluita saavat käyttää muutkin kuin jäsenet.

Osuuskunta pyrkii toiminnassaan toteuttamaan yhteiskunnallisen yrittämisen tavoitteita.

3 § Jäsenyyden hakeminen

Osuuskunnan jäseninä voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä vapaamuotoinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäsenyyden myöntämisestä. Jäsenyys alkaa, kun hakija on hyväksytty jäseneksi ja maksanut osuuden merkintähinnan.

4 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle.

Pääsääntöisesti jäsen saa erota osuuskunnasta aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Hallitus varaa itselleen oikeuden päättää jäsenen eroamisesta aiemmin kuin vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:

 1. jos jäsen saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia määräyksiä vastaan
 2. jos jäsen ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa
 3. jos jäsen on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa
 4. jos jäsen tahallisesti toimii osuuskunnan etujen ja periaatteiden vastaisesti
 5. jos jäsen on selkeästi luopunut osuuskunnan toiminnasta

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitse tai sähköpostilla. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Hallituksella on myös oikeus omasta aloitteestaan siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.

5 § Jäsen- ja omistajaluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla.

Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalla jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

6 § Osuudet, osuusmaksu ja osakkeet

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 14 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Jäsenellä on oikeus panna osuuskuntaan osuutta koskevana osuusmaksuna muuta omaisuutta kuin rahaa (apporttiomaisuus). Työsuoritusta tai palvelun suorittamista koskeva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta. Apporttiomaisuuden hyväksyminen osuutta koskevaksi osuusmaksuksi edellyttää osuuskunnan jäsenten yksimielistä päätöstä.

Erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunnasta jäsen saa maksamansa osuusmaksut osuuskunnalta takaisin vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien OKL 10:1 §:ssä säädetyin edellytyksin.

Osakkeiden nimellisarvo on kaksisataaviisikymmentä (250,00) euroa. Osuuskunnan kokous päättää uusien osakkeiden merkintähinnasta ja suorittamisajasta ja -tavasta.

Osuusannissa ja osakeannissa jäsenillä ja osuuksien ja osakkeiden omistajilla ei ole etuoikeutta annettaviin osuuksiin ja osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on osuuskunnan osuuksia ja osakkeita.

Osuuskunta voi hankkia ja lunastaa omia osuuksia ja osakkeita, muuten kuin jäsenten ja muiden osuuksien ja osakkeiden mukaisessa suhteessa, hallituksen todettua jäsenen tai muun taloudellisen tilanteen näin vaativan. Tällöin osuudet ja osakkeet hankitaan ja lunastetaan nimellisarvolla.

7 § Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi niinikään päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään tällaisia päätöksiä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Vapaaehtoisia osuuksia annettaessa on siitä päättävän elimen määrättävä annettavien osuuksien lukumäärä, enimmäismäärä tai laskemisperuste sekä osuuksien antamisessa noudatettava järjestys ja uusien osuusmaksujen suorittamisaika ja -tapa.

8 § Liittymismaksu

Jäsenen on suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu sen mukaan kuin osuuskunnan kokous liittymismaksun suorittamisvelvollisuudesta, liittymismaksun määrästä ja sen muista ehdoista päättää. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä asioista. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Liittymismaksun ehdoista määrätessään osuuskunnan kokouksen tai hallituksen on kohdeltava jäseniä yhdenvertaisesti. Liittymismaksu merkitään taseessa ylikurssirahastoon, jolloin se on sidottua omaa pääomaa. Liittymismaksua ei palauteta.

9 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi 2/3 enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana.

Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla. Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään 200 euroa.

Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

10 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

11 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) % taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään 2500 €. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

12 § Lahjat ja ylijäämä

Osuuskunta voi antaa lahjoja yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen hallituksen päätöksellä.

Ylijäämästä käytetään yli puolet osuuskunnan tarkoituksen edistämiseen, toiminnan kehittämiseen ja investointeihin hallituksen ehdotuksesta osuuskunnan kokouksen päätöksellä.

Loput ylijäämästä, huomioiden siirto vararahastoon, voidaan hallituksen ehdotuksesta osuuskunnan kokouksen päätöksellä jakaa jäsenten ja muiden kesken, jäsenten ja muiden osuuksien ja osakkeiden suhteessa ja/tai siirtää vapaan oman pääoman rahastoon jaettavaksi jäsenille ja muille osuutta palautettaessa, osuuksia ja osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa. Osuutta palautettaessa, osuuksia ja osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa jäsenillä ja muilla on oikeus, nimellisarvon lisäksi, osuuskunnan kokouksen päättämään osuuksien ja osakkeiden suhteessa määrättyyn laskennalliseen osuuteen vapaan oman pääoman rahastosta.

13 § Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnan jäseniltään ostamien sekä jäsenilleen hankkimien tavaroiden ja palvelujen hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous.

14 § Jäsenistön yksimielinen päätös

Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

15 § Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettelyt

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran tilikaudessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, ellei hallitus poikkeustapauksissa muuta määrää. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan puheenjohtajan luona jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut, oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

16 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Osuuskunnan kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan jäsenille postitse tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin osoitteisiin. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään.

17 § Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa:

- Esitetään:

 1. Tilinpäätös
 2. Toimintakertomus tai muu hallituksen laatima selvitys osuuskunnan toiminnasta päättyneellä tilikaudella, joka sisältää hallituksen esityksen ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi.
 3. Tilintarkastuskertomus edellisen tilikauden hallinnosta ja tileistä, jos osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja.
 4. Hallituksen antama selitys mahdollisten tilintarkastajien tekemiin muistutuksiin.

- Päätetään:

 1. Tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) vahvistamisesta.
 2. Toimenpiteistä joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
 3. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle.
 4. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä mahdollisten tilintarkastajien palkkioista seuraavalle vuodelle.
 5. Toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
 6. Seuraavan tilikauden talousarvion hyväksymisestä.
 7. Jäsenille tuotettavien ja jäseniltä ostettavien palvelujen ja tavaroiden hinnoitteluperusteista.
 8. Liittymismaksusta tai hallituksen valtuuttamisesta päättämään liittymismaksusta.
 9. Osuuksien (ja osakkeiden) merkintähinta ja antamistapa tai valtuutetaan hallitus päättämään osuus- ja osakeannista.
 10. Vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai hallituksen valtuuttamisesta antamaan vapaaehtoisia osuuksia.

- Valitaan:

 1. Hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet.
 2. Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen ja tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jos on päätetty valita tai tilintarkastuslaki vaatii valitsemaan.

- Käsitellään:

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

18 § Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

19 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee osuuskunnan kokous. Hallituksen jäsenistä voi vaihtua kerralla korkeintaan puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen.

20 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Nimetä osuuskunnan toimitusjohtaja tarvittaessa ja päättää hänen palkkauksestaan.
 2. Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkauksesta.
 3. Valvoa, että osuuskunnan asiat hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaan.
 4. Huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset.
 5. Kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.
 6. Laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus tai muu selvitys osuuskunnan toiminnasta.
 7. Laatia tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän tai tappion käsittelystä.
 8. Pitää huolta osuuskunnan omaisuuden säilyttämisestä ja tarkoituksenmukaisesta hoidosta sekä valvoa osuuskunnan rahavarojen hoitoa.
 9. Käsitellä ja ratkaista osuuskunnan jäseneksi pyrkimistä ja siitä erottamista koskevat asiat.
 10. Osuuskunnan kokouksen valtuuttamana päättää osuus- tai osakeannista.
 11. Jos hallitus havaitsee, että osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen, hallituksen tehtävänä on viipymättä tehdä asiasta ilmoitus kaupparekisteriin.

22 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoittamisoikeuden vain yhdelle hallituksen jäsenelle tapauskohtaisesti sekä osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle tai toimitusjohtajalle siten, että hän kirjoittaa yhdessä toiminimen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

23 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos osuuskunnan kokous niin päättää. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.

Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

24 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Osuuskunnan ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016.

Mikäli osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja, on tilinpäätös toimitettava vähintään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

25 § Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sen mukaan mitä voimassa oleva tilintarkastuslaki edellyttää.

Jos tilintarkastaja on valittu, tulee hänen antaa kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

26 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken heidän päälukunsa mukaan.

27 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Takaisin